O nas: Historia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. zostało utworzone aktem założycielskim w dniu 1 października 2001 r. formie spółki prawa handlowego. W dniu 27.02.2002 r. Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i otrzymała numer KRS 0000095525 na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach.

Spółka ma swą siedzibę posiada pod adresem:

ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik, gm. StrawczynSpółka prowadzi działalność gospodarczą, której podstawowym przedmiotem działalności jest gospodarowanie odpadami. Działalność spółki obejmuje przede wszystkim.:

  • prowadzenie regionalnej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
  • zarządzanie składowiskami odpadów,
  • unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • selektywną zbiórka i sortowanie odpadów opakowaniowych,
  • produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii.

Przedmiot działalności zgodnie z wpisem do KRS obejmuje łącznie ponad 30 rodzajów działalności. Aktualnie podstawowym rodzajem działalności PGO jest gospodarowanie odpadami. 
PGO zajmuje się również rekultywacją nieczynnych kwater składowiska w Promniku i składowiska w Barczy oraz selektywną zbiórką odpadów na terenie m.Kielce.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. jest spółką prawa handlowego i prowadzi działalność w oparciu o Kodeks spółek handlowych.


Naczelną dewizą PGO Sp. z o.o. jest najwyższej jakości, kompleksowa obsługa klienta oraz harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym. Najważniejszym celem dla Spółki, jest świadczenie usług spełniających wymagania i oczekiwania Klientów oraz zmniejszenie do minimum negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko poprzez ciągłe doskonalenie. W tym celu w 2005 r. Spółka, jako jedyna z tej branży w kraju w tym czasie, wdrożyła politykę zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego oraz uzyskała certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. Aby spełnić wszystkie wymagania z zakresu ochrony środowiska, a także zmniejszyć strumień odpadów trafiających na składowisko PGO Sp. z o.o. podjęło się budowy regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.


Przedmiotowe przedsięwzięcie zrealizowane zostało w celu zapewnienia kompleksowego zagospodarowania odpadów komunlanych wytwarzanych w IV regionie gospodarki odpadami województwa świętokrzyskiego. Nowo wybudowany Zakład powstał na terenie przyległym do istniejącego składowiska odpadów w Promniku. Jego zadaniem jest unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów z selektywnej zbiórki w wysokoefektywnym procesie ich wielostopniowej, mechaniczno-biologicznej przeróbki.

Powrót