Usługi: Odrzutowóz

Właścicielem „ODRZUTOWOZU” oraz obsługującym zbiórkę jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 


„ODRZUTOWÓZ” przeznaczony jest do zbiórki komunalnych odpadów niebezpiecznych, w tym:

 • świetlówek,
 • żarówek rtęciowych,
 • termometrów rtęciowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • detergentów zawierających substancje niebezpieczne,
 • pojemników po aerozolach,
 • opakowań po środkach ochrony roślin (I i II klasy toksyczności), środkach owadobójczych, farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów oraz środków do konserwacji i ochrony drewna,
 • przeterminowanych leków, odpadów zawierających oleje (filtry olejowe, smary techniczne, woski, środki konserwacji podłoża).

Zbiórka prowadzona jest bezpłatnie a odpady przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców miasta Kielce.
Zbiórce podlegają wyłącznie odpady wytworzone w gospodarstwie domowym.


„ODRZUTOWÓZ” kursuje w soboty zgodnie z ustalonym harmonogramem. Harmonogram określa adresy oraz czas postoju „ODRZUTOWOZU” i dostępny jest w formie ulotek informacyjnych oraz na stronie internetowej www.pgo.kielce.pl.


Odpady powinny posiadać czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację i być zapakowane w szczelne, nieuszkodzone opakowania.


Do „ODRZUTOWOZU” nie zostaną przyjęte:

 • odpady zawierające azbest,
 • odpady w ilościach i rodzajach wskazujących na to, że nie pochodzą z gospodarstwa domowego,
 • odpady nie posiadające etykiet umożliwiających ich identyfikację,
 • odpady w opakowaniach nieszczelnych lub uszkodzonych,
 • odpady inne niż niebezpieczne

Pracownik obsługujący „ODRZUTOWÓZ” ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

PLIKI DO POBRANIA:

Powrót