O nas: Składowisko

Istniejące składowisko odpadów komunalnych położone jest na gruntach wsi Promnik na południe od zabudowań tej wsi, w odległości ok. 15 km od centrum Kielc. Istniejące składowisko wraz z zapleczem technicznym zajmuje działkę numer 683/2 (Obręb Promnik, gmina: Strawczyn), o powierzchni 28,48 ha, a całkowita powierzchnia terenu, do którego eksploatator składowiska posiada prawo dysponowania wynosi 143,07 ha.


Składowisko posiada aktualne pozwolenie na jego eksploatację. Odpady powstające na terenie miasta Kielce i 15 gmin składowane są obecnie na III kwaterze składowiska oddanej do eksploatacji w 2009 roku. Kwatera ta ma pojemność 680 000 m3. W momencie wykorzystania możliwości składowych kwatery III zostanie ona zamknięta i rozpoczęty zostanie proces jej rekultywacji, a odpady przeznaczone do składowania skierowane zostaną na nowoprojektowaną kwaterę IV.


Składowanie odpadów komunalnych odbywa się w sposób sektorowy i polega na układaniu poziomych warstw odpadów wraz z warstwą izolacyjno-dociążającą. Odpady są zagęszczane przy użyciu kompaktorów (2 kompaktory Ł 34, o nacisku 24 tony każdy).


Eksploatator (PGO) dysponuje na terenie SO – Promnik:

  • najazdową wagą elektroniczną firmy Schenck (60-tonowa)
  • brodzikiem do mycia samochodów wyjeżdżających ze składowiska,
  • zapleczem socjalno – technicznym,
  • systemem odgazowania kwatery II ze stacją generatorów gazowych,
  • boksami do gromadzenia surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki butelek PET i szkła

W chwili obecnej składowisko w Promniku posiada trzy kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:

  • Kwatera I, obecnie zamknięta, podlegająca rekultywacji, o powierzchni składowania ok. 45 500 m2 i pojemności czynnej 864 000 m3;
  • Kwatera II, zamknięta w 2009r o powierzchni składowania (wg projektu) ok. 38 000 m2 i pojemności czynnej 590 000 m3.
  • Kwatera III, wybudowana w 2007 roku, obecnie eksploatowana o powierzchni ok. 40 400 m2 i pojemności 680 000 m3.
Powrót