Podstawowa charakterystyka odpadów

pieczęć firmowa

Kielce, 17.12.2018

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW
kierowanych do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Promniku, gm. Strawczyn.

 

2. Rodzaj odpadów**: 

    Kod odpadu**:

4. Oświadczam, że w w/w odpadach kierowanych na składowisko odpadów, nie ma odpadów objętych zakazem składowania wymienionych w art. 122 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21):

5. Opis zastosowanego procesu przetwarzania odpadów, a także opis sposobu segregowania odpadów lub oświadczenie o przyczynie, dla której wymienione działania nie zostały wykonane:

6. Opis odpadów podający kolor, postać fizyczną oraz jego zapach:

7. Wykaz właściwości, o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w odniesieniu do odpadów, które mogą zostać przekfalifikowane na odpady inne niż niebezpieczne zgodnie z art. 7 i art. 8 w/w ustawy- nie dotyczy

8. Wskazanie typu składowiska, na którym odpady mogą być składowane po przeprowadzeniu badań, o których mowa w art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zgodnie z kryteriami dopuszczenia odpadów do składowania na skłądowisku odpadów, określonymi w przepisach wydanych na podtsawie art. 118 w/w ustawy *** - jeśli dotyczy

 

9. Oświadczam, że nie ma możliwości odzysku, w tym recyklingu w/w odpadów.

10. Podanie częstotliwości przeprowadzania testów zgodności*** - jeśli dotyczy

 

11. W przypadku odpadów wytwarzanych regularnie:

podpis

* podmiotem odpowiedzialnym z sporządzenie podstawowej charakterystyki odpadu jest wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami, kierujący odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów; Dz.U. 112, poz. 1206

*** dotyczy odpadów, dla których konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych zgodnie z kryteriami dopuszczania odpadów do składowania, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki (Dz.U. 2013, poz. 38)